Regulamin usług

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania szkoły Gwarek Korepetycje oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem zapisania się na kursy on-line występujące w ofercie zamieszczonej na stronie: www.gwarekorepetycje.pl lub blog.gwarekorepetycje.pl

Definicje

ORGANIZATOR: Organizatorem kursów językowych przez Internet jest firma Gwarek Korepetycje Natalia Ziajka z siedzibą w Opolu, przy ul. Dambonia 17/2 45-860 o numerze NIP: 7542772122 i REGON: 361720683.

UCZEŃ: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła kurs językowy.

CENNIK: cennik kursów językowych przez Internet podany na stronie http://gwarekorepetycje.pl/cennik.html

1. Zakres świadczonych usług

1.1. Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe kursy języków obcych przez Internet. Kursy odbywają się przez cały rok kalendarzowy.

1.2. Każdemu uczniowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora, przysługuje prawo do skorzystania z darmowej lekcji próbnej, podczas której prezentowany jest m.in. sposób prowadzenia kursu. Lekcja próbna trwa 20 minut. W trakcie lekcji próbnej Lektor poznaje ucznia i jego potrzeby, aby móc dostosować tematykę zajęć, sposób i tempo nauczania oraz dopasować materiały do jego indywidualnych potrzeb.

1.3. Każda lekcja prowadzona jest przez Internet przez wykwalifikowanego Lektora języka obcego.

1.4. Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie Lektor rozpocznie rozmowę z uczniem przez komunikator Skype.

1.5. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut z wyłączeniem lekcji, których długość była zwiększona podczas indywidualnych ustaleń Organizatora z Uczniem. Zmiany dotyczące długości i ceny lekcji należy ustalić z Organizatorem drogą mailową: biuro@gwarekorepetycje.pl

1.6. Organizator zawiera z Uczniem umowę ustną na przeprowadzenie kursu języka obcego przez Internet z wybranym Lektorem w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności. Czas trwania kursu lub łączna liczba godzin obejmująca kurs określone są na stronie: http://gwarekorepetycje.pl/cennik.html

2. Materiały dydaktyczne

2.1. Szkoła Gwarek Korepetycje udostępnia uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat.

2.2. Uczeń może zakupić dodatkowe podręczniki, słowniki itp. na własny użytek po ewentualnym wskazaniu ich przez Lektora. Materiały te, mogą służyć jako uzupełnienie kursu przez Internet.

2.3. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci Internet, za te materiały Uczeń także nie ponosi żadnych kosztów.

2.4. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą wirtualnej klasy-opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

2.5. Postępy Ucznia oraz obecności w trakcie nauki są monitorowane w e-dzienniku zamieszczonego na stronie: http://gwarekorepetycje.pl/e-dziennik.html

3. Terminy lekcji

3.1. Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny) każdego Ucznia ustalane są indywidualnie z Lektorem. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne.

3.2. W przypadku lekcji w parach lub grupach lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z jednym z uczestników kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych Uczniów.

3.3. Spóźnienia Ucznia oraz Lektora

3.3.1. Spóźnienie Ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie, ani innej rekompensacie. Jeżeli Lektor nie zastanie Ucznia o umówionej godzinie pod podanym nickiem Skype w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Uczeń poinformuje Lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jednak jej przedłużenia. Lekcja kończy się wtedy o ustalonej wcześniej porze.

3.3.2. Spóźnienie Lektora: czas spóźnienia Lektora doliczany jest do czasu lekcji lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnej lekcji. Jeżeli Lektor nie stawi się na lekcję do piętnastu minut od momentu jej zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, Uczeń ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnej lekcji zamiast tej. Uczeń nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu Lektora należy niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail: biuro@gwarekorepetycje.pl

3.4. Uczeń może prosić Lektora lub Organizatora o stałą lub chwilową zmianę rozkładu zajęć. Możliwość taka przysługuje uczniowi raz w miesiącu. Lektora należy poinformować o chęci zmiany najpóźniej na 7 dni przed jej planowaniem. Zgoda Lektora zależy od jego dostępności. W przypadku braku wolnych terminów Organizator zapewni uczniowi zastępstwo lub możliwość odrobienia tych zajęć w innym wcześniej ustalonym przez Organizatora terminie.

4. Zmiany terminu lekcji, przekładanie lekcji

4.1. Każdy Uczeń ma prawo do bezpłatnego przełożenia lekcji na inny termin po podaniu przyczyny.

4.2. Chęć przełożenia lekcji należy zgłosić Lektorowi lub Organizatorowi mailowo lub telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed przekładaną lekcją. Nie uznajemy przekładania lekcji za pomocą czatu Skype, gdyż wiadomości nie docierają do Lektora czy też Organizatora, gdy ten w danej chwili nie jest zalogowany. Lekcję odwołaną za pomocą czatu Skype lub później niż na 24 godziny do terminu, kiedy miała się odbyć wg wcześniej ustalonego planu traktuje się jako odbytą i Uczeń ponosi jej koszty.

4.3. W przypadku nagminnego przekładania lekcji (powyżej 4 razy w miesiącu), w przypadku niestawienia się na zajęcia bez wcześniejszego ich odwołania lub próby przełożenia lekcji tego samego dnia czy też na krótko przed jej planowanym rozpoczęciem Organizator ma prawo potraktować tę lekcję jako odbytą. Wtedy Uczeń ponosi jej koszty.

4.4. Każda przełożona lekcja musi zostać odpracowana w ustalonym z Lektorem, dogodnym dla obydwu stron terminie w ciągu 7 dni licząc od momentu jej przełożenia.

4.5. Odrabianie lekcji może także odbyć się poprzez przedłużanie jednej, dwóch lub więcej kolejnych lekcji o odpowiednią ilość minut (np. 10, 15, 20, 30 minut).

5. Płatności

5.1. Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto Organizatora. Wszystkie dane potrzebne do wykonania przelewu zamieszczone są na stronie: http://gwarekorepetycje.pl/kontakt.html

5.2. Uczeń opłaca kurs za cały miesiąc kalendarzowy z góry licząc od dnia, kiedy odbędzie się pierwsza lekcja, np. jeżeli Uczeń rozpocznie kurs w połowie miesiąca, płaci tylko za lekcje, które odbędą się w tym miesiącu.

5.4. Na początku każdego kolejnego miesiąca Lektor ustala ilość lekcji z uczniem i podaje tę ilość Organizatorowi. Kwota do przelewu liczona jest na podstawie informacji o ilości lekcji w danym miesiącu kalendarzowym.

6. Wymagania systemowe

6.1. Aby wziąć udział w kursie językowym przez Internet, Uczeń powinien posiadać:

  1. komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu, czyli stałe łącze
  2. zainstalowany komunikator Skype-najlepiej najnowsza wersja
  3. zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (optymalnie najnowsza wersja) z aktualną wersją wtyczki Java
  4. słuchawki z mikrofonem lub wbudowany mikrofon i głośniki
  5. zainstalowany program do odczytu plików pdf, np. Adobe Reader
  6. program do odczytu plików: doc.,docx, np. Microsoft Word lub darmowy OpenOffice

Możliwa jest także nauka on-line za pomocą urządzeń mobilnych (smartphone, tablet). Należy jednak upewnić się, czy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub czy połączenie transmisji danych jest wystarczająco szybkie (najlepiej LTE).

Większość komputerów posiada powyższe oprogramowanie, jeżeli nie są Państwo pewni posiadanych programów lub mają Państwo problemy z instalacją któregokolwiek z nich, prosimy o kontakt.

7. Rezygnacja z kursu

7.1. Uczniowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Rezygnacja z kursu możliwa jest tylko po wykorzystaniu wpłaconej kwoty, opłaconą kwotę należy wykorzystać do końca trwania okresu wypowiedzenia.

7.2. Uczeń powinien poinformować Organizatora o chęci rezygnacji z kursu wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@gwarekorepetycje.pl

8. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne

8.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Ucznia (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z Lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Organizatora telefonicznie (+48 696980407) lub w miarę możliwości mailowo z innego urządzenia. Każdemu uczniowi przysługuje w trakcie jednego semestru (I. semestr: 1. września-1. marca; II. semestr: 1. marca-1. września) jedno bezpłatne odwołanie lekcji z powodów technicznych leżących po jego stronie. Za każde kolejne odwołanie lekcji z powodu problemów technicznych po stronie Ucznia pobierana jest opłata 50% ceny standardowej lekcji. Pozostałe 50% czasu lekcji można odrobić z Lektorem w umówionym terminie (Patrz pkt. 4. Zmiany terminu lekcji, przekładanie lekcji)

8.2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora, Uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji w ilości równej ilości lekcji, które nie odbyły się z powodu tych problemów w innym wcześniej umówionym terminie. Sytuację tę należy zgłosić Organizatorowi na adres mailowy: biuro@gwarekorepetycje.pl

8.3. Lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie Lektora, nie podlegają zamianie na gotówkę.

9. Certyfikaty

9.1. Na prośbę Ucznia po Organizator wystawia Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego.

9.2. Aby otrzymać Certyfikat, Uczeń musi zdać test sprawdzający wiedzę na określonym poziomie z wynikiem pozytywnym.

9.3. Test sprawdzający wiedzę organizowany jest podczas lekcji, którą Uczeń opłaca zgodnie z cennikiem.

9.4. Certyfikat wysyłany jest na koszt Ucznia pocztą tradycyjną na podane przez Ucznia dane adresowe.

10. Reklamacje

10.1. Uczniowi przysługuje prawo złożenia reklamacji lub skargi na Lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu kursu.

10.2. Reklamację można wysłać mailowo na adres: biuro@gwarekorepetycje.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko Lektora, nazwę kursu, którego reklamacja dotyczy, uzasadnienie reklamacji.

10.3. Czas na rozpatrzenie Reklamacji wynosi 14 dni.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Wniesienie opłaty przez Ucznia oznacza akceptację regulaminu i  rozpoczęcie kursu, potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.

11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.

11.3. Uczeń ma prawo do zmiany Lektora po telefonicznym lub mailowym poinformowaniu Organizatora.

11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora po wcześniejszym poinformowaniu Ucznia, co nie stanowi naruszenia warunków niniejszej umowy.

11.5. Ochrona danych osobowych uczniów odbywa się zgodnie z informacjami podanymi na stronie https://blog.gwarekorepetycje.pl/polityka-prywatnosci/

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This