Regulamin Sklepu Internetowego

Gwarek Korepetycje Natalia Ziajka wchodzący w życie dnia 11.09.2017r.

SPIS TREŚCI:

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKRTONICZNĄ

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKRTONICZNĄ

5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKRTONICZNĄ

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7. WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

9. PŁATNOŚCI

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11. REKLAMACJE

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Definicje

 1. Sprzedawca- Gwarek Korepetycje Natalia Ziajka 45-860 Opole, ul. Dambonia 17/2, NIP:7542772122, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres email: biuro@gwarekorepetycje.pl, tel.: +48696980407
 2. Operator- osoba będąca sprzedawcą, zajmująca się właściwym funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 3. Kupujący lub Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 4. Usługa – dostęp do kursów online, kursów e-mailowych, do internetowej platformy edukacyjnej, szkolenia, lekcje i kursy stacjonarne oraz online, konsultacje indywidualne i grupowe, książki i wszelkie publikacje, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego.
 5. Regulamin– niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 6. Sklep Internetowy, Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem https://blog.gwarekorepetycje.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 7. Towar i usługi – wszelkie produkty dystrybuowane przez Sklep, przeznaczone do sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Natalią Ziajką, a Kupującym za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Konto Użytkownika– miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. dostęp do szkoleń, wyrażanie opinii dotyczących zamieszczonych na stronach SI szkoleń, śledzenie statusu zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 11. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Kupującego i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem blog.gwarekorepetycje.pl/sklep/, świadczącego usługi.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Serwisu,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
  5. Operatorem Sklepu jest Sprzedawca.
  6. Operator Sklepu internetowego świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

      3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator SI świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem SI na stronie blog.gwarekorepetycje.pl/sklep oraz świadczy usługę „Newsletter”.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z SI w celu udostępnienia oraz realizacji Usług za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usług, poprzez złożenie zamówienia na Usługę, w sposób określony w §. 6 jedynie po dokonaniu rejestracji. Po zakończeniu rejestracji następuje utworzenie Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie na Usługę po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
 7. Ceny Usług podane są przy produkcie zamieszczonym w SI.

 

 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 3. Włączoną obsługę Java Script,
 4. Aktywny adres e-mail.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

 

5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Utworzenie Konta Użytkownika pozwala Użytkownikowi m.in. wyrażać opinię o szkoleniach zamieszczonych w SI, śledzić status zamówienia i przeglądać historię zamówień.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
  1. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wystawienia Rachunku.

Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 1. Firmę,
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 5. Numer telefonu.
 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Operator Serwisu może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  2. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  5. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 6. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
  7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną składane przez Operatora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie umów już zawartych, chyba że, strony postanowią inaczej.
 8. Termin wypowiedzenia umowy w przypadku wskazanym w ust. 11 wynosi 14 dni.

 

 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Serwisu świadczy usługi, polegające na udostępnieniu Użytkownikom Usług na stronach SI, a także na umożliwieniu realizowania zamówionych i opłaconych szkoleń, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są: Usługodawca – Operator oraz Usługobiorca – Użytkownik.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika), po jego zalogowaniu i rozpoczęciu korzystania z usług, polegających w szczególności na złożeniu zamówienia na szkolenie.
 4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez złożenie zamówienia na Usługę przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 7-9. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określają postanowienia ust. 5-9.
 5. Korzystać z Usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem SI, można 24 godziny na dobę przez cały rok. W przypadku konsultacji lub kursów online, po uprzednim ustaleniu terminu.
 6. Skorzystanie z usługi złożenia zamówienia na Usługę przez Użytkownika, za pośrednictwem SI składa się z następujących czynności:
 7. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, a w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany, zarejestrowania się w Serwisie i zalogowania się na nowo założone Konta Użytkownika,
 8. wybrania Usługi spośród wszystkich prezentowanych na stronach SI,
 9. złożenia zamówienia na konkretne szkolenie oraz wybrania sposobu zapłaty,
 10. kliknięcia przycisku „zamów”, „kupuję i płacę”
 11. dokonania zapłaty, zgodnie z §. 9. niniejszego regulaminu.
 12. W odpowiedzi na złożone zamówienie Usługodawca wysyła wiadomość e-mail, potwierdzający wysyłkę linku do Usługi  2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Serwisu, wysyła wiadomość e-mail, zawierającą link do Szkolenia wraz z loginem, hasłem i kodem aktywacyjnym na podany przez Użytkownika adres e-mail. Dotyczy osób, które złożyły zamówienie drogą mailowa. Opcja ta jest możliwa pod warunkiem podania wszystkich wymaganych danych.
 13.  W przypadku akcji promocyjnych, jest możliwe korzystanie Usług bez ponoszenia opłat na stronie. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, zawierającej link do Usługi oraz kuponu, Użytkownik w celu aktywacji Usługi powinien:
 14. wpisać kod aktywacyjny kuponu w odpowiednie okienko, widoczne po zalogowaniu się na Konto Użytkownika,
 15. kliknąć przycisk „zastosuj kupon” oraz „aktualizuj koszyk”.
 16. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę linku do Szkolenia lub usługi.
 17. Usługi trwają w zależności od wyboru Użytkownika, Użytkownik może je zrealizować w okresie 30 dni od pierwszego uruchomienia Usługi lub wprowadzenia kodu aktywacyjnego  bez ograniczeń liczby emisji.
 18. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Gwarek Korepetycje podawane są w polskich złotych (PLN).
 19. Operator SI może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

 

 7. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi – udostępnienia Usług na stronach Operatora SI, za pośrednictwem sieci Internet. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym spowoduje utratę uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)  prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2)  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6) dostarczania prasy.

7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator SI zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz do wycofywania wcześniej udostępnionych za pośrednictwem SI Usług, z zastrzeżeniem, że działania te pozostaną bez wpływu na umowy już zawarte.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 3. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 4. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem SI treści bezprawnych.

 

 9. PŁATNOŚCI

 1. Za usługi świadczone przez SI można zapłacić w następujący sposób:
 2. Za pośrednictwem serwisu Paypal,
 3. Przelewem na konto bankowe.
 4. Dane do przelewu: Gwarek Korepetycje Natalia Ziajka, 45-860 Opole, ul. Dambonia 17/2, nr konta: 64 1050 1504 1000 0092 1305 1452
 5. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy zamówienie realizowane jest w ciągu 2 dni roboczych po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy.
 6. W przypadku płatności poprzez serwis Dotpay Użytkownik oświadcza i zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez operatorów tych usług i będzie się do nich stosował.
 7. Regulamin płatności obsługiwanych przez Serwis Dotpay dostępny jest pod adresem http://www.dotpay.pl/index.php?content=113&newlang=pl
 8. Do każdego Zamówienia Operator może wystawić rachunek.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator SI zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania SI i jakości obsługi.
 3. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub ankiecie.
 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Operator SI, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Operato SI może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Operator SI nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności SI oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi SI takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Operator SI zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu SI jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
 10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator SI usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Operator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

11. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W celu usprawnienia procesu reklamacji, zgłoszenie reklamacyjne może, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko,
  2. opis reklamowanej usługi,
  3. nr zamówienia,
  4. przyczyna reklamacji.
 3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony w miarę możliwości podejmą próbę jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This